Topic outline

 • ÖNCÜL

  1. Müfredat Yapısı

   

   “Matematik müfredatı, matematik eğitiminin tüm gerekli öğrenme amaçlarını ve sonuçlarını ortaya koymaktadır. Geçtiğimiz yıllarda ve özellikle 2007’den bu yana, Avrupa ülkelerinin büyük çoğunluğu matematik müfredatlarını revize ederek sonuçlara dayalı bir yaklaşımı benimsemişlerdir. Bu bağlamda odak, öğrencilerin teorik içerikten ziyade yetkinliklerini ve becerilerini geliştirmeye yöneltilmiştir. Müfredattaki matematik içeriğinin miktarı azalırken, müfre- datlar arası bağlantılar, problem çözme ve bilginin kullanımı artırılmıştır. Buayrılmaz yaklaşım, çok çeşitli öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap vermenin yanı sıra, gerçek dünyada matematik uygulamalarının amacını anlama beceriler- ine daha kapsamlı yaklaşarak esneklik tanımaktadır (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, 2011. L’insegnamento della matematica in Europa: sfide comuni e politiche nazionali, EACEA P9 Eurydice).

   

  Yukarıda anlatılanlar Avrupa düzeyinde matematik öğretme yak- laşımı ve aynı zamanda TELL ME proje araştırma ekibinin göçmenlere matematik öğretmek için benimsediği yöntemdir.

  Toplanan bilgiler, tartışmalar ve odak gruplarla çalıştıktan sonra bunların RT tarafından. Şşlenmesi sayesinde, müfredat kavramının yetişkin göçmen- lerin ihtiyaçlarına göre şekillendirilmesine hemen karar verildi. Bu karar alınırken faydalı günlük yaşam becerilerini ve ev sahibi ülkede eğitim nitelikleri elde etmek için gereken değerlere özel önem verildi. Aşağıda belirtilen temel beceriler araştırma aşamasında yapılan seçim süreci ile tespit edilmiştir, araştırma aşaması ana dilde yapılmıştır.

  -        Aritmetik ve cebirsel hesaplamaların sembol, teknik ve süreçler ini kullanmak;

  -        Düzlem ve katı geometrik igürlerin yeniden üretilmesi, karşılaştırılması ve analiz edilmesi; özellikleri ve ilişkilerinin tanımlanması;

  -        Uygun stratejileri tanımlayarak, mümkünse, graik gösterimleri ve hesaplama araçlarını uygun şekilde kullanarak çeşitli probl emtürlerini çözmek.

   

  Hedef grubun ihtiyaç analizlerinden, standart modüller ve basit tek- düze dizilerle yapılandırılmış bir öğrenme methodunun uygun ola- mayacağı belirlendi çünkü TELL ME projesindeki yöntemin uygulan- masına fırsat vermeyen çok heterojen bir grup mecvuttu. Bu nedenle, sınıf üyelerinin ve matematik okuryazarlığı düzeyinin ihtiyaçlarına bağlı olarak az çok araştırılabilecek ana çalışma alanları oluşturma yönünde karar verildi.

  Tanımlanan ana alanlar şunlardır: sayılar, geometri ve basit hesapla- manın çözümü. Her alandaki faaliyetler ana argümanlarla ilgili olarak oluşturulmuştur. TELL ME metodolojisinin amacı, öğrencilerin ge- leneksel öğretimde tamamlayıcı ve destekleyici bir rol oynaması ned- eniyle çok sayıda kavramı anlamalarını sağlamak değildir; asıl amaç öğrencilerin matematiği deneyimlemesini sağlatmaktır.

  Müfredat, insanları matematik hakkında entüze etme ikriyle geliştirildi, bu şekilde ele alınan argümanlara bir çıkış kapısı açıldı. Bu, daha sonra TELL ME etkinliklerinde tanıtılan kavramların derin- leştirilmesi ve pekiştirilmesi yoluyla sınıfta ön öğretim sırasında yarar- lanılabilecek bir method haline geldi.

  Standart bir öğrenme yolunun olmamasından dolayı, Kitap Kısım III.3 “Yönergeler” deki bireysel grupların özelliklerine bağlı olan bazı olası yaklaşımların açıklanmasına karar verildi. Aynı nedenden dolayı, mü- fredatı uygulamak için gereken süreyi ölçmek mümkün olmamıştır. Genel olarak kabul edilebilecek olan, bir tiyatro atölyesinde ele alınan bir konunun, geleneksel bir ön derste ihtiyaç duyulandan daha fazla zaman gerektirmesidir. Faaliyetin ana noktasına her zaman hazırlık aşamasından sonra ulaşıldığı için bu aşamada faaliyetin kendini balta- lama riski de göz önüne alınmalıdır.

  TELL ME projesinin üç ana alanı ve projenin methotları ilw bağlantılı müfredat konuları geleneksel matematik eğitiminde en uygun yol olar- ak Kabul görmektedir.

   

  -                    Aritmetik

  -                    Geometri

  -                    Basit Hesaplama

   

  2. Yönergeler

   

  2.1 - Hedef kim?

  Projenin bu sonucu, yabancılara matematik okuryazarlığı yapan öğretmen ve eğitimcilere yöneliktir. Açıklanan aktiviteler, belirli matematik konularına değinir ve kılavuzda açıklandığı gibi veya sınıfın ihtiyaçlarına uyarlanmış olarak uygula- nabilir.

  Yönergeler, bir grup oluşturmak veya bir tiyatro atölyesi ortamında grup dinamiklerini yönetmek ve güçlendirmek için gerekli olan faal- iyetleri tanımlamaz. Bu uzmanlık türü sadece ad hoc eğitim yoluyla öğretmenlere aktarılabilir. Herhangi bir tiyatro deneyimi olmayan- lar ve tiyatro atölyelerinin nasıl işlediğini daha iyi anlamak isteyenler Bölüm II.3’ü inceleyebilir.

  Mümkün olduğunda, tiyatro atölyeleri yürütme konusunda deneyi- mi olmayan öğretmenlerin alanında uzman olan kişilerden destek al- maları tavsiye edilir. Bunun mümkün olmadığı durumlarda, didaktik materyallerin ikili kullanımı düşünülmüştür.

  Çalışma sayfaları, öğretmenlerin deneyim ve uzmanlığına göre alter- natif yaklaşımlar yapılarak kullanılabilir.

  Tiyatro eğitimi almış ve daha önceden Sosyal ve Toplumsal Tiyatro atölyeleri yürütme konusunda deneyimi olan öğretmenler temel ti- yatro becerilerini aktarmak için bir başlangıç aşamasını öngören daha mafsallı bir atölye çalışması içinde Kitap Kısım III.4’te yer alan TELL ME proje çalışma sayfalarını kullanabilirler. Sosyal ve Toplumsal Tiyatro atölyelerinde uzman olan öğretmenlerin durumunda, katılımcılarla yaşamsal faaliyetler üzerine çalışmak da mümükündür. Bu faaliyetler mateatik öğretirken Kitap bölüm ŞŞŞ.1’deki ihtiyaçları da cevaplamaktadır.

  Tiyatro atölyeleri yürütme konusunda tecrübesi olmayan ve bir uz- manın yardımına güvenemeyen öğretmenler için, TELL ME proje çalışma sayfalarını (Kitap Bölüm III.4) kendi içlerinde ve istedikleri sürece faaliyet olarak kullanmak aşağıda açıklanacak olan belirli metodolojik yönlere dikkat etmek şartıyla mümkündür.

   

  2.2 - TELL ME metodolojisi

  TELL ME’nin ihtiyaçlara cevap vermesi gereken uygulama alanı çok geniş ve heterojendir. Her sınıf, ihtiyaç analizinde olduğu gibi, bir- birinden çok farklı olan insan ve eğitim ihtiyaçlarının türlerini içere- bilmektedir.

  Bu nedenle, her biri önceden tanımlanmış bir sırayla kesin bir konuya hitap eden sabit sayıda derste yapılandırılmış herhangi bir öğrenci göçmen grubuna adapte edilebilecek farklı bir yol tanımlamak imkansızdır.

  Önerilen egzersizler, sınıf dersini tamamen ikame edemez, ancak ön dersle etkileşime girebilecek ve yetişkin göçmen gruplarının belirli sınıf öğrenim durumlarında olabilecek boşlukları doldurabilecek bir araç olarak tasarlanmıştır.

  Araştırma ekibinin, önceki deneyimlere ve projenin iki yılı boyunca yürütülen faaliyetlerin sonuçlarına dayanarak yapmaya karar verilen, öğretmenin takdirine bağlı olarak çalıştığı belli gruplara yönelik kul- lanılabilecek olan bir “alet kutusu” ve didaktik materyaller yaratmaktı. Didaktik materyaller farklı mantıksal yaklaşımların ar- dından kullanılabilir ve bunların bazılarını belirledik. Çalışma sayfaları üç kategoriye, aritmetik, geometri ve basit hesaplamaya göre oluşturulmuştur.

  Birinci kategori, sayıların nasıl tanınacağını, nasıl yazılacağını ve dört temel işlemin nasıl yapılacağını, daha sonra fraksiyonlar, en küçük ortak kat ve en büyük ortak bölen gibi daha zorlu konulara ulaşmaya yardımcı olan tüm konuları içermektedir. Bunlar ev sahibi ülkede ye- terli bir eğitim alabilme umudu olanlar için faydalı olabilir.

  İkinci kategoride, geometri olarak, geometrik formları temsil etme- kten üç boyutlu igürlerin tanımlarını ve teoremlerini ifade etmeye kadar, düzlem şekillerinin alanlarını hesaplamaktan çok özel konuları tanıtmak veya geliştirmek için kullanılabilecek temel aktivitelere kadar bilgiler eklenmiştir. Bu bölüme aslında “ölçü birimleri” gibi geometri olmayan aktiviteler de eklenmiştir.

  Üçüncü bölümde, tam anlamıyla hesaplama, üçlü faaliyetler, mono- mial ve polinomları, gerçek hesaplamanın temelleri, standart kimlikler ve birinci dereceden denklemleri keşfetmemizi sağlayan bilgiler bu- lunmaktadır.

  Ayrıca, ilgili konuların farklı kategorilerine göre farklı öğrenme yol- ları geliştirilmiştir ve bu yollardan bazıları aşağıdaki sunulmuştur.

   

  Öğrenme Yolu 1 - Doğrusal kullanım

  Öğrenme Yolu 2 - Temel Okuryazarlık

  Öğrenme Yolu 3 - Önceki bilgileri çevirme

  Öğrenme Yolu 4 - Günlük hayatta matematik

  Öğrenme Yolu 5 - Eğitimsel yeterlilikler

   

  Her aktivite bir veya daha fazla spesiik konu için tasarlanmıştır. Bazı faaliyetler söz konusu olduğunda, varyasyonlar da belirtilir ve genel olarak tanımlanan faaliyetler belirtilenlerden farklı konular üzerinde çalışmak için kolayca uyarlanabilir ve kullanılabilir.

  Sınıf için iş planına ana faaliyetin nasıl eklenmesi gerektiği öğret- menin kararına bağlıdır çünkü birçok faktöre bağlı olarak bu plan değişebilir ve genel bir kural uygulanamaz. Her şeyden önce, grubun özelliklerini dikkate almak önemlidir: nitelik, okuryazarlık düzeyi, frontal olmayan ve tiyatro etkinliklerine karşı tutum. Dahası, seçim

  yapılırken öğetmenin grubu yönetirken konuya olan hakimiyeti de göz önünde bulundurulmalıdır. Önde gelen tiyatro atölyelerinde fazla deneyime sahip olmayan öğretmenler için, grubun nasıl yönetileceğini öğrenmeye yönelik daha basit egzersizlerden başlayarak metodolojiyi denemeleri önerilir. Grubun akışkan ve kendinden emin olarak yöneti- mi etkinliklerin hem içerik hem de ilişkiler açısından başarılı bir şekil- de gerçekleştirilmesi için gerekli olan iklimi güçlendirir.

  Bu değişkenlerin kombinasyonu her durumu benzersiz kılar. Örnek olarak, Nisan 2018’de, İsveç’teki metodolojiyi Suriye, Eritre, Kosova, Af- ganistan ve Filipinler’den kadın ve erkeklerden oluşan bir grupta test etmek için kullandığımız derslerin yapısı aşağıda açıklanmıştır.

  Yaklaşık iki saat süreyle kullanılan yapı aşağıdaki gibidir:

  1. Giriş.
  2. Ana faaliyet öncesi verimi artırmak için kaynaştırıcı ve enerji
  3. verici egzersizler.
  4. Ana faaliyet.
  5. Matematiksel araçları tekrar gözden geçirme.
  6. Sonuçlar.

   Giriş, grubun ilgili mekana girmesi ve gnlük faaliterleri zamanlama ve gerçekleştirilecek faaliyet türleri açısından katılımcılara açıklamak için yararlıdır.

  İkinci aşama çok önemlidir çünkü grubu ana faaliyeti yürütmek için hazırlar. Bu aşamada, bundan sonra ne olacağına hazırlıklı olmak için grubun hem iziksel hem de zihinsel olarak hazır olması istenir. Nor- malde, brbirini takip edecek olan egzersizler hazırlık alıştırması olar- ak kullanılır. Örneğin, ana faaliyet, nesnelerin kullanımını ve bunların olağanüstü bir şeye dönüşmesini gerektiriyorsa, ısınma aşamasında yaratıcılık ve nesnelerin kullanımını geliştiren egzersizler önerilmek- tedir. Ana faaliyet, öğretmenin amaçladığı matematik konusundan oluşur ve yalnızca grubun performans hakkında endişe duymadan ilerlemek için gerekli tiyatro becerilerini edindiğini düşündüğü zam- an önerilir. Tiyatronun içselleştirildiğine dair açık bir işaret, eğit- menin önerilerinin utanmadan veya tereddüt edilmeden katılımcılar tarafından gerçekleştirildiği zaman açıktır, aksi takdirde katılımcılar kendilerini tiyatro oyununa bırakmaya izin vererek kendilerini oyunun içinde bulurlar. Performans sırasında, oyunculu ve eğlenceli hale getir- ilen matematik yöntemi sürdürülür.

  Ana faaliyetin sonunda, grubun yardımıyla, ele alınan matema- tik konularının tartışılacağı daha analitik bir aşamaya geçilir. Durum daha ayrıntılı bir şekilde analiz edilir ve lipchart üzerinde resmedilir, böylece tiyatro aktivitesinden konuyu anlamak için gerekli olan somut kavrama geçiş herkes için açıktır.

  Son olarak, etkinlik, tamamlanan çalışma oturumunun kapanışı olarak işlev gören veda anı ile resmi olarak tamamlanır.

  Ayrıca, öğrenciler için belirlenen her etkinlik için bir çalışma sayfası oluşturulmuştur. Bu sayfa, yapılan işlerin bir hatırlatıcısı olarak hiz- met vermekte ve daha önce yapılanları gözden geçirmek ve öğrencinin ne kadar öğrendiğini değerlendirmek için ders sonunda öğretmen tarafından kullanılabilmektedir.

   

  2.3 - Çalışma prensipleri

  Çalışma ekibinin yaptığı şey, gerek tiyatro becerilerine sahip olan ve gerekse de olmayanlar ile herhangi bir sınıf grubuyla kullanılabilecek bir yaklaşımı vurgulamaktı. Önerilen faaliyetlerin yüksek kalitesini garanti edebilmek için eğitmenlerin tiyatro atölyesi uzmanı olup ol- madığını dikkate almaları gereken bir dizi sorunu vurgulamanın önemli olduğuna inanıyoruz. Bir tiyatro atölyesi yaklaşımı kullan- madan TELL ME etkinliklerini kullanmaya karar verenler için bile geçerli olan aşağıdaki ilkeleri yazımıza ekliyoruz.

   

  Tiyatrodan matematiğe geçiş

  Katılımcıların matematik ve tiyatro etkinliklerinde önerilen tiyatro dilini kullanarak kendilerini rahat hissetmeleri esastır. Öğrencilerin aktivitenin matematiği üzerinde yoğunlaşabilmeleri için, tiyatronun stresli ve utangaçlığa neden olan bir durum olarak benimsenmesi ye- rine katılımcıya tiyatro dilinin kazandırılması ve bir eğlence kaynağı olarak benimsetilmesi önemlidir.

  Matematiği faaliyete sokmak için bir başlangıç noktası olarak düşünülebilecek bu gereksinimi karşılamak için, ilk toplantıların ağırlıklı olarak sadece ortak bir tiyatro dili edinmeyi amaçlayan tiyatro etkinlikleri olması önerilmektedir. Ancak daha sonra tiyatro teme- li daha fazla yapılandırıldığında, matematik etkinlik bileşeni olarak eklenebilir. İlerlemenin tipolojisini anlamak için, Katip Kısım II.3’te açıkla- nan tiyatro atölyesi sürecinin örneğine başvurabiliriz.

   

  Kararın yokluğu

  Tüm sürecin katılımcılar tarafından eğiticinin önerdiği şeyi tam olar- ak keşfetmelerini sağlayacak şekilde ayarlanması çok önemlidir. Faal- iyetler asla doğru ya da yanlış olarak değerlendirilmemeli, birlikte öğrenilebilecek deneyimler olarak sunulmalıdır; ve en önemlisi kişi kendi hatalarından ders çıkarabilmelidir. Durum içinde yargılama olmaması öğrenciler arası rekabeti de önleyecektir. Matematik kavramlarıyla oynamaya başladığınızda, katılımcılar arasındaki yarışma- lara katılmanın çok kolay olaağını göreceksiniz. Oyunculu bir ortamı sürdürmek eğitmene kalmıştır ve oyun kendi içinde rekabetçi bir bileşene sahip olsa bile, doğru / yanlış veya daha iyi / daha kötü olma açısından katılımcılar arasında karşılaştırmaya sebep olabilecek anları hailetmektedir.

   

  Oynamak

  Oyunculuk, katılımcıların günlük olanın dışındaki bir boyuta kolayca erişmelerini sağlayan tiyatro temellerinden biridir.

  Oyun kültürler arasıdır: TELL ME atölyelerinde gözlemleyebildiğimiz kadarıyla, eğlenceli bir ortam, tutum ve eşit derecede eğlenceli bir eğit- men, kültürel kökenlerden bağımsız olarak zorlayıcı hale gelir.

  Bir oyunun başlatılması ve durdurulması, daha yapılı bir tiyatro et- kinliğinin başlatılmasından ve durdurulmasından daha kolaydır, bu nedenle başlangıç çalışma aşamasında bir güven ortamı yaratılmasıy- la, grubu daha sonra tiyatro eylemine doğru hareket etmeye yön- lendirmek tavsiye edilir.

  “Bu bakış açısından oyun gizemli nitelikleri ve herhangi bir tanımdan doğan delili ile, tiyatro çalışmalarının bir parçası olmak, neredeyse bir tür nötr bir şey gibi, çoktan ama henüz hazır olmadığı için, Bir dekompresyon odası, sosyo-eğitim tiyatrosuna dahil olan nesnelerin sıklıkla acı veren ya da çelişen terimlerle yaşadığı gerçeklikten aşamalı bir geçiş ve ağrısız bir deney- ime, grup tiyatrosunun yeni serüvenine izin verir.” (Pontremoli A., 2005. Teorie e tecniche del teatro educativo e sociale. Turin: Utet Libreria).

  Oyun, çocukların da nasıl ciddi bir tutumla gerçekletirmeleri gerek- tiğini bilgiği gibi, katılımcıların her şeyi unutmasına oldukları yerde o anda kalmalarına yardımcı olan çok derin bir katılım gerektirir. Bu bağlamda, matematik ile oynamanın, hata yapmaktan korkan katılım- cıların korkularını yenmeleri için çok önemli olduğu kanıtlamış olup kendilerini engellememeye yönelik etkin eğitim sağlamıştır.

   

  3. Didaktik Malzemeler

   

  Bu bölümde sunulan didaktik materyaller, her biri proje ekibi tarafından geliştirilen müfredattan bir matematik konusuyla bağlantılı bir aktivite sunan çalışma sayfaları şeklinde yapılandırılmıştır. Her çalışma sayfası öğrenciler için uygun bir derse sahiptir.

  TELL ME metodolojisi, tiyatro atölyelerinin kullanımına dayalı old- uğundan, her bir çalışma, aktivitenin öğretmen / eğitmene nasıl bir ip- ucu verdiğini açıklar, böylece bir uzmanlık olmadan da önceki bölüm- de açıklanan uygun methodlarla tiyatroda kullanılabilir.

  Her çalışma sayfası, tam bir açıklamaya izin veren bir dizi kategoriye ayrılmıştır:

  -            Anahtar kelimeler

  -            Amaç

  -            Önkoşullar

  -            Didaktik materyaller

  -            Açıklama

  -            Süre

  -            Varyasyonlar

  -            Gözlemler


 • ARİTMETİK

  Bu alandaki konular, özellikle de listedeki ilk 13 madde, herhangi bir öğrenciye en az matematik temeli sağlanılabilecek şekilde düşünülerek hazırlanmıştır. Bu taban, hem ana dildeki temel kavramların çevirisi için hem de matematiğin günlük yaşamda kullanılmasının yanı sıra ileriye dönük çalışmalarda da işlevseldir; Örneğin telefon faturalarını okumak ve anlamak ya da indirim yüzdelerini anlamak için kullanıla- bilir.

  1. NUMARALAR
  2. SAYMA
  3. ÇARPANLARA AYŞRMA
  4. SAYŞLARŞ VE SEMBOLLERİ YAZMA
  5. SAYŞLARŞ SŞRALAMA
  6. ÇARPŞM TABLOSU SAYŞMŞ
  7. ÇARPŞM TABLOLARŞ
  8. BÖLÜCÜ
  9. TOPLAMA
  10. ÇŞKARMA
  11. ÇARPMA
  12. BÖLME
  13. FRAKSİYONLAR
  14. ZİHİNDEN HESAPLAMA
  15. EN KÜÇÜK ORTAK KAT
  16. EN BÜYÜK ORTAK BÖLEN

 • GEOMETRİ

  Bu alanın ana konuları, ana dilde temel bir kelime haznesi oluşturarak ve gerektiğinde ev sahibi ülkede ölçü birimlerini anlayarak çalışma- larına devam etmek isteyen öğrencilere geometri bilgisi kazandırma amacıyla hazırlanmıştır.

  1. DÜZLEM GEOMETRİSİ
  2. PERŞMETRELER AND ALANLAR
  3. KATŞ GEOMETRİ
  4. KARTAL UÇUŞLAR
  5. TANŞMLAMA VE TEOREMLER
  6. CİNSEL SİSTEM
  7. ÖLÇÜ BİRİMLERİ

 • BASİT HESAPLAMA

  Bu konu, ev sahibi ülkede okulda nitelik elde etmek isteyenler için özel olarak tasarlanmıştır ve bu nedenle, ilk dereceden denklemlere ulaşmak için eğitim yollarına edimsel hesaplama entegre edilmelidir. Aşağıda göreceğimiz gibi, bu alandaki dersler, diğer basit hesaplama konularına kolaylıkla uyarlanabilir.

  1.            MONOMYAL VE POLYNOMYALLERİN TEMSİL EDİLMESİ

  2.            MONOMİYALLAR ARASŞNDAKİ İŞLEMLER

  3.            DENKLEMLER


 • ÖĞRENME YOLLARI

  Öğrenme Yolu 1 - Doğrusal kullanım

  Alıştırmalar, her bir kategori içinde, öncekilerin, takip edenlere hazır olmasını sağlayan belirli bir sıraya yerleştirildi. Böylece, ilk tutum, alıştırmaları dizi halinde içeren bir el kitabını gruba takdim etmektir. Bu ilerleme, önerilen programa veya bunlardan birinin bir oturumuna genel bir bakışa sahip olan ortak tutumu olan homojen bir sınıfta yara- rlı olabilir.

   

  Öğrenme Yolu 2 - Temel Okuryazarlık

  Bu yolun, matematik okuryazarlığına sahip olmayanlar için kendi ana dillerinde uygulanması amaçlanmıştır. Bu nedenle temel bilgi ile başlayıp, sayıların nasıl tanınacağını ve nasıl yazılacağını, bir rakamın ondalık değerinin nasıl anlaşılacağını ve dört temel işlemin nasıl yapılacağının öğrenilmesi amaçlanır.

  Bu yol için aşağıdaki aktiviteler dizisini öneriyoruz.

  Aritmetik - aktiviteler 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11 ve 12.

  Geometri - aktiviteler 17, 18 ve 23.

   

  Öğrenme Yolu 3 - Önceki bilgileri çevirme

  Bu yol, kendi kaynak dillerinde iyi bir matematik okuryazarlığına sahip olan ve halihazırda öğrenilen temel kavramları ana dilde tercüme etme ihtiyacı duyanlar içindir.

  Bu yol için aşağıdaki aktiviteler dizisini öneriyoruz.

  Aritmetik - aktiviteler 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13.

  Geometri - aktiviteler 17, 19, 20 ve 23.

   

  Öğrenme Yolu 4 - Günlük hayatta matematik

  Bu yol, günlük yaşamın temel yararlı becerilerini öğrenmek isteyen ancak ev sahibi ülkede eğitim nitelikleri elde etmek istemeyenler için hazırlanmıştır.

  Bu yol için aşağıdaki aktiviteler dizisini öneriyoruz.

  Aritmetik - aktiviteler 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14.

  Geometri - aktiviteler 17, 22 ve 23.

   

  Öğrenme Yolu 5 - Eğitimsel yeterlilikler

  Bu yol, ev sahibi ülkede bir eğitim niteliği elde etmek isteyenler için hazırlanmıştır. Daha derin bir çalışma için üç yörüngenin de temeller- ini içeren bir süreçtir. Bu öğrenme yolu, kendi dilinde en az düzeyde matematik becerisi olan insanlara yönelik olaak tasarlanmıştır.

  Bu yol için aşağıdaki aktiviteler dizisini öneriyoruz.

  Aritmetik - aktiviteler 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16.

  Geometri - aktiviteler 17, 18, 19, 20, 21, 22 ve 23.

  Literal hesaplama - aktiviteler 24, 25 ve 26.