Topic outline

 • ÖNCÜL

  1. Müfredat yapısı

   

  Sunduğumuz müfredat yapısı, dil öğretim müfredatının özelliklerini, diğer bir deyişle, minimum hedelerin ve öğrenme sonuçlarının bir göstergesidir. Bunun yerine, araştırma ekibinin, ihtiyaç değerlendirmesinde açıklanan değişkenleri inceledikten ve kılavuzların oluşturulmasına yardımcı olduktan sonra belirlediği konuları özetlemektedir.

  Bir didaktik süreç için düzenli bir program ile karşılaştırıldığında, görevin eşsiz doğası, bu durumda, öğrenen grubun tekil doğası ve kullanmak istediğimiz informal metodolojidir. Gerçekte, tiyatro atölyesi modüler bir programda temsil edilemez ve bazıları tamamen öngörülemeyen bir dizi değişkenden etkilenmez. Önemli değişkenler mevcut saat sayısı, zamansal değişiklikler, katılımcı sayısı, cinsiyet, kültür, eğitim düzeyi, mevcut alanlar vb.

  Bir tiyatro çalıştayının başarılı olması için, eğitmen her anı adapte edebilmeli ve bir atölyeden diğerine çok farklı olabilen, ortaya çıkan durumlardan başlayarak yaratılan her duruma alıştırma yapabilmelidir. Bu öncül, araştırma ekibinin neden katı modülleri tanımlamak için çalışmamayı tercih ettiğini ve bunun yerine, her seferinde planlamayı yeniden yürütmek zorunda olan gerçek kahramana, eğitmen için yeterli alan sağlayan müdahale alanlarını tercih etmeyi anlamak için gereklidir. Müdahalenin makro alanları, bir şekilde modüller olarak tanımlanabilir ve hedeler ve konular açısından tanımlanacaktır, ki bunlar, hem gerçek kılavuzlarda hem de daha sonra listelenecek ve açıklanacak bir dizi egzersizle tanımlanacaktır ,didaktik materyallerde mümkün olduğunca.

   

  Makro Alan Süreci

  Tüm atölye çalışması, öncelikle bir dilin ilişkisel düzeyde öğrenilmesi için yardım etmeyi ve daha da önemlisi, öğrenmeyi güçlendirmek için yararlı bir araç oluşturmayı amaçlamaktadır.

  Makro-alan süreçlerinin artikülasyonu, katılımcıların tiyatroyu bir araç olarak ilerlemeci ve ödüllendirici bir şekilde kullanarak sürecin mantığına girmelerine izin verecek şekilde yapılandırılmıştır. Aşağıda, atölye çalışmasını genel olarak tümüyle karakterize eden aşamalar (süreleri ne olursa olsun, birkaç gün veya aylar, eklemlerinin saygı görmesi gerekir) ve her çalışma seansında akılda bulundurulması gereken aşamalar açıklanmıştır.

  RT’nin çalışmaları, aşağıdaki makro alanların ve atölye müfredatı için takip eden konuların özlü bir tanımlamasıyla sonuçlandı; Bir dili öğrenmeye yardımcı olacak ilişkisel araçlar olarak kabul edilir. Spesiik açıklama, ileride ele alacağımız yönerge materyallerinin ve didaktik materyallerin tariiyle, önerilen didaktik sürecin kapsamlı bir şekilde anlaşılmasını sağlar.

   

  Giriş

   

  Açılış ve ısınma egzersizleri:

  -              Katta rahatlama

  -              Rahatlama ayakta

  -              Alkışlamak

  -              İsimler

  -              İsimler ve nitelikler

  -              Merkeze hareketler

  -              Sayma oyunu

  -              Sal

  -              Sal ... aniden!

  -              Görünmez konuları

  -              Mekanın özellikleri (as if (sanki))

  -              Selamlar

  -              Ayna

   

  Keşfetmek

   

  Keşif çalışmaları:

  -              Bir nesneyle başlamak

  -              Olağandışı bir nesne

  -              Dönüşümler

  -              Vücuttan başlayarak

  -              Bir kelime, bir vücut

  -              Tableaux vivants

  -              Alçak kabartması

  -              Uzayda bir mekanda tema bazlı kompozisyonlar

  -              Zihinsel görüntüler

  -              Ritmik makineler

  -              kelimelerle başlamak

  -              akışan sorunlar

  -              kelimelerin akışı

  -              Güçlü sözler

   

  İnşa etmek

   

  Oyun yazarlığı oluşturma alıştırmaları:

  Yazmaya hazırlanıyor

  -    Bir nesneyle bir hikaye anlatmak

  -    Senin hikayeni anlatıyor

  -    Listeleme durumları

  -    Listeleme karakterleri

  -    Karakterleri incelemek

   

  Yazı

  -    Bireysel senaryoların yazılması

  -    Yazma diyalogları

   

  Halka geri vermek

  -    Üretim ile ilgili hususlar

   

  2. Yönergeler

   

  Yönergeler, planlama sürecinde, proje toplantılarından sonra ve her şeyden önce, çalıştaylarda önerilen öneriler ve konuların doğal evrimi; Planlama aşamasında geliştirilen ilke ve tesislerin tatmin edici ve uyumlu bir yapıya ulaşana kadar tekrar tekrar test edildiği ve revize edildiği yerdir. Bu öneriler öğretmenler ve tiyatro ve dil okuryazarlığı uzmanları için tasarlanmıştır ve mantıksal dizilerde gruplandırılmış araç ve tekniklerin bir listesini içerir. Anlatılan çalışma, tiyatro atölyelerinin ilkelerine dayanmaktadır.

  Tiyatro atölyeleri, 1960’lı yıllarda Polonya’da tiyatro yönetmeni şerzy Grotowsky tarafından ilk defa tanıtıldıklarından beri, çok çeşitli bağlamlarda yaygın bir uygulama haline gelmiştir. Günümüzde tiyatro atölyeleri kavramı, basit bir ifade arayışının ve bir aktör olmanın ötesine uzanmış, ancak sosyal ve terapi grubu boyutlarını ve öğrenmenin amacını içeren farklı bağlamlara açılmıştır. Bu son alandaki faaliyet, çalışma grubunun öğrenme ihtiyaçlarına dayanarak mantıksal bir plana göre ilerleyen, durumdan duruma değişen ve çok çeşitli olabilen bir dizi faktöre dayanan yapısal bir süreç olarak görülmektedir. . Örneğin: grubun büyüklüğü, kompozisyonu cinsiyet, sosyal, kültürel ve dini özellikler, öğrenci yaşı vb.

  Zamanla, bir tiyatro çalıştayının yapısı, kanıtlanmış etkinliğin özelliklerine dayanarak bir çeşit “standardizasyon” süreci yaşamıştır. Claudio Bernardi’nin belirttiği gibi, normalde “geçit törenlerinin aşamalarına çok benzer”  (Bernardi C. 2004. Il teatro sociale. Rome: Carocci, p.81) bir süreç izlenir.

  Bu ritüelleştirilmiş dizi, eğitmene, öğrencilere eşlik ederken, çok odaklı ve etkili bir süreçte iş aşamalarını yönetebilmelerini sağlar.

  Alıştırmalar, bu tür kavramsal ve operasyonel sistemi dikkate alarak birleştirilir. Bununla birlikte, her biri, önerilenlerden farklı bağlamlarda yaratıcı bir şekilde yeniden yorumlanabilir ve kullanılabilir.

  Ayrıca, her bir alıştırmanın, tek katılımcının ve öğrenme grubunun kişisel özelliklerine göre ölçüleceği gerçeğini de hesaba katmak gerekir. Aslında, yukarıda bahsedildiği gibi, göçmen grupları genel olarak özellikle heterojen doğaları ile karakterize edilir. Her şeyden önce, katılımcıların kültürel özellikleri göz önünde bulundurulmalı ve süreç her duruma göre uyarlanmalıdır; sadece bir engelin, katılımcının kültürel geçmişine saygı duymadan üstesinden gelinebileceği net olduğunda ısrar eder. Üstelik, bu öneriler, işi yürütmek için bir zaman dilimi belirlememekte, eylem için özel bir protokol belirlememekte, aynı zamanda, grubun zamanlamasına ve özelliklerine bağlı olarak adapte edilebilecek bir dizi egzersizi tanımlamak ve listelemekle sınırlamaktadır. Öğrenme sürecinin gerçek kahramanı olan eğiticinin takdiri. Listelenen egzersizlerin her biri didaktik malzemeleri oluşturan çalışma sayfalarında tam olarak açıklanacaktır. Genel olarak, orta ila uzun süreli bir çalıştayın (örneğin yaklaşık 60 ila 80 saat) en etkili olduğu düşünülebilir. Bununla birlikte, kesin bir amaca yönelik titizlikle tasarlanmış daha sınırlı bir zaman dilimi içinde yürütülen atölyeler ile olumlu sonuçlar elde edilebilir. Son olarak, belirlenen bir sonuca ulaşmak için listelenen bazı alıştırmalardan yararlanılacak ve bir ön anlatı oluşturmaya yönelik bir yol işaret edecek bir dizi eylem tanımlanacaktır.


 • AÇILIŞ VE ISINMA EGZERSİZLERİ

  Burada çalıştayın başlangıcına işaret ediyoruz. Grup, geleneksel sınılardan tamamen farklı olan yaklaşımlarla öğrenme göreviyle karşı karşıyadır. Alıştırmalar, buzun kırılması, katılımcıları bu farklı öğrenme sürecine tanıtma ve onları birbirleriyle pozitif bir şekilde ilişkilendirmelerine yardımcı olurken, mümkün olduğunca öğrenmeye hazırlanır. Bu noktada, gruptaki bireylerin zorluklarını, bu tip bir atölye sürecine (örneğin, temel bir unsur olarak bedenin kullanımını içeren) açıklık / kapanma açısından araştırmak da mümkündür. Gerekirse, belirli durumlara göre. Grup dinamiklerini yeniden oluşturmak ve enerji üretmek, yapılacak şeylere odaklanmak için ısınma alıştırmaları her ders çalışmasının başında tekrarlanmalıdır (dersten derse dönüşüm). Bu alıştırmaların çoğu, herkesin açılmasına, birbirlerine ve eğitmene gözlerini bakmasına izin veren ve süreç içinde ve asla sınırlarında bulunmayan kişisel ve doğrudan hissettiren bir yöntem olarak bir çember içinde gerçekleştirilir. Herbir atölye çalışmasının başarısı için özellikle didaktik olarak konuşan, uyumlu ve iyi işleyen bir grup oluşturmak bir ön koşuldur.


 • ESERCIZI DI ESPLORAZIONE

  Una delle difficoltà più evidenti ed immediate che un laboratorio come questo può porre consiste nel fatto che i partecipanti, oltre a non possedere la lingua ospite, spesso non possiedono neppure una lingua connettiva (l’inglese per esempio). Questa situazione varia ovviamente a seconda del livello di scolarità degli apprendenti e a volte è necessario che uno di essi faccia da tramite linguistico per gli altri. Gli esercizi che proponiamo hanno la funzione di esplorare le potenzialità e colmare alcune lacune linguistiche di base. Si tratta forse della sezione più importante poiché attraverso questi esercizi gli allievi prendono contatto con le parole della lingua ospite e le fanno proprie. In questa fase, per avere massima efficacia, l’azione dell’operatore teatrale dovrà essere affiancata da quella di un insegnante di lingua che provveda a puntualizzare e correggere le strutture, contestualizzare le parole e inserire quanto accade nell’ambito della lingua ospite. Questi esercizi debbono essere sviluppati e adattati a seconda del contesto e spesso sono di lunga durata. Valutando il tipo di gruppo, la sua composizione, la capacità e ricettività, l’operatore potrà scegliere di procedere attraverso tre direttrici di intervento che possono essere eventualmente mescolate insieme e che partono da un oggetto, dal corpo o da una parola.

  A - A partire da un oggetto.

  Si tratta di esercizi volti a incrementare contemporaneamente la creatività e il vocabolario di parole usabili.

  B - A partire dal corpo.

  Si tratta di un approccio che potrebbe essere percepito come innaturale al primo impatto da parte dei partecipanti. Si parte da un tema estremamente semplice e sviluppato a partire dal corpo ovvero usando la capacità “introspettiva” dell’azione fisica. Gli esercizi di drammaturgia che partono dal corpo hanno come riferimento le dinamiche inconsce piuttosto che il pensiero logico. È da quelle dinamiche che sarà necessario partire per strutturare una storia. Questo approccio potrebbe essere favorevole in gruppi che abbiano la possibilità di addentrarsi nell’esplorazione di temi particolarmente intimi.

  C - A partire dalla parola.

  È un approccio apparentemente più naturale e facile in gruppi con un buon grado di coesione interna oppure in gruppi che si mostrano resistenti ad un lavoro astratto. Si parte dalla propria lingua madre e non direttamente dal racconto di storie per arrivare via via a raccontare le storie personali, o le storie della comunità, le storie tradizionali. Si tratta di ricercare le “storie universali” quelle che fanno parte di un inconscio collettivo comune al genere umano, le stesse che sono fissate negli antichi canovacci della commedia dell’arte. Il racconto di storie libere può essere preparato con degli esercizi che aiutano la fiducia verbale.


 • ESERCIZI DI COSTRUZIONE DRAMMATURGICA

  L’esperienza drammaturgica è uno dei momenti creativi rilevanti in questa linea guida. Nel contesto dell’uso del teatro nell’alfabetizzazione degli adulti migranti costruire una drammaturgia è certamente una fase di fondamentale importanza sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo, sia per il numero di strutture linguistiche utilizzabili dagli operatori che per la loro complessità. La pratica teatrale, pur rimanendo un fattore adiuvante rispetto all’opera di alfabetizzazione linguistica, nonché un elemento capace di potenziare la dimensione relazionale, a questo livello si pone anche come strumento ideale per una pratica della lingua che consenta di esplorarne le complessità comunicative realizzando una immersione particolarmente profonda nelle sue strutture.

  L’azione dell’operatore di teatro in questa fase deve essere costantemente affiancata dall’insegnante della lingua ospite al fine di lavorare in completa sinergia per il raggiungimento di un ottimo risultato finale.

  Crediamo che l’approccio di lavoro preferibile per l’operatore che voglia sviluppare una drammaturgia in questo contesto sia quello del teatro di comunità. In questa modalità ci si occupa del “dire drammatico” di una comunità (Rossi Ghiglione Alessandra, Pagliarino Alberto, Fare teatro sociale, Ed. Dino Audino, Roma, 2011, p. 113).  Gli esercizi di creazione drammaturgica consentono all’operatore di lavorare su proposte, temi, storie, esperienze per costruire racconti, situazioni da elaborare in forma teatrale. Come nota Alessandra Rossi Ghiglione, direttrice e creatrice del Social and Community Theatre Centre dell'Università degli Studi di Torino, si tratta di una “drammaturgia d’esperienza” (Rossi Ghiglione Alessandra, Pagliarino Alberto,Ibidem.) legata strettamente ai contenuti del vissuto, individuale e collettivo. L’operatore ha il compito di ascoltare le sue sensazioni e cogliere la teatralità intrinseca alle storie ed agli esercizi proposti.

  A - Preparazione alla scrittura.

  B - Scrittura.


 • CONSIDERAZIONI SULLA MESSINSCENA

  La messinscena costituisce il momento finale del percorso teatrale e di apprendimento. Potrà essere allestita, a seconda delle situazioni, considerando la partecipazione limitata alle persone circostanti il gruppo dei frequentanti (parenti, amici, ecc.) oppure, nel caso di un laboratorio più lungo e articolato, facendole assumere la valenza di un vero e proprio spettacolo a cui invitare la popolazione. Il teatro per sua natura pretende una restituzione pubblica di quanto elaborato durante le sessioni di lavoro. Nonostante il lavoro descritto in questa linea guida abbia un taglio propriamente didattico, pure non si sottrae a questo imperativo. Crediamo che effettuare la messinscena possa avere più di una valenza per il gruppo di partecipanti al laboratorio. Innanzitutto si tratta della fine dichiarata del lavoro. Dal momento in cui una narrazione va in scena si cristallizza e diventa un oggetto con una forma compiuta. Poi è certamente il modo per mettere alla prova quanto appreso in forma divertente e partecipata. Un discorso particolare va fatto per la scelta dello spazio della rappresentazione.

  La restituzione finale ad un pubblico potrà avvenire, a seconda delle possibilità, in uno spazio teatrale convenzionale oppure in un altro spazio non convenzionale e adibito allo spettacolo per questa specifica necessità. «Posso scegliere uno spazio vuoto qualsiasi e decidere che è un palcoscenico spoglio» (Brook Peter - Lo spazio vuoto, Edizione Bulzoni, Roma 1998, p. 21) ma la scelta certamente non sarà irrilevante. Sotto un certo punto di vista la scelta di uno spazio teatrale convenzionale consente l’uso della strumentazione tecnica (luci, audio, ecc..) e facilita le cose. D’altro canto a volte l’uso di uno spazio “non convenzionale” consente un coinvolgimento maggiore del pubblico che può risentire di meno della suddivisione naturale tra palco e platea del teatro. Lo spazio prescelto, ad ogni modo, sarà qualcosa di molto condizionante per la riuscita dello spettacolo. È preferibile, nel caso dell’uso di uno spazio non direttamente teatrale cercare un ambiente neutro e privo della presenza di strutture che rimandano ad un uso specifico (come potrebbe darsi, ad esempio, in una palestra dove siano visibili strutture che la caratterizzano come tale). Interpretando lo spazio prescelto ad un livello di maggiore complessità sarà necessario fare in modo che l’allestimento stesso dialoghi con esso e con le caratteristiche che questo presenta.

  Ovviamente non si tratta di puntare alla realizzazione di una messinscena con caratteristiche professionali. La qualità del lavoro viene misurata con un altro metro, molto diverso, in questo caso, rispetto a quanto accade in genere con l’allestimento di una pièce teatrale. Ovvero il lavoro sarà tanto più qualitativo quanto più il partecipante avrà tratto beneficio dal percorso effettuato in termini di apprendimento della lingua. Tuttavia c’è anche un altro aspetto che non possiamo non prendere in esame e che in fondo è connaturato con quello narrativo con il quale abbiamo impostato il lavoro.

  Se il lavoro sarà stato fruttuoso, la narrazione verrà condotta nel giusto modo e sarà presentata ad un pubblico, questo sarà certamente un modo per realizzare un incontro. L’incontro tra un gruppo di migranti che raccontano una storia e il gruppo di persone del Paese ospitante. Ecco che allora il momento della messinscena assume un altro significato che va oltre quello che ci siamo prefissati di ottenere soltanto considerando l’aspetto funzionale della didattica della lingua. Attraverso la messinscena due umanità si incontreranno e si potranno, forse, comprendere. L’una racconterà all’altra di sé, della propria storia e delle proprie vicende. Lo farà nella lingua che ha imparato e con tutti i limiti che questo rappresenta ma sarà un formidabile strumento di conoscenza reciproca. E potrà essere un seme per allontanare la paura, perché si ha paura solo di ciò che non si conosce.

   


  • ESEMPIO DESCRITTIVO DI UN LABORATORIO DI BREVE DURATA (3 GIORNI)

   Precondizione.

   Il gruppo di lavoro è costituito in totale da dieci partecipanti. Alcuni di loro comprendono poco la lingua target (quella del paese ospitante) ed alcuni altri non la comprendono affatto. Alcuni sono in grado di interloquire attraverso una lingua connettiva (inglese ad esempio). La durata del lavoro è di tre giorni intensivi, sei ore al giorno. Vista la breve durata del laboratorio il risultato che ci siamo prefissati di ottenere è quello di incrementare il vocabolario usabile dai partecipanti e con quello di iniziare un percorso di costruzione di brevi storie da restituire in pubblico.

    

   Primo incontro - Inizio del lavoro

   La sessione ha inizio con un esercizio di rilassamento piuttosto lungo (esercizio di rilassamento guidato a terra) seguito da alcuni esercizi di riscaldamento e micro improvvisazione.

    

   Primo esercizio.

   Vista la composizione del gruppo di apprendenti, l’operatore sceglie di eseguire l’esercizio “Argomentazioni sovrapposte”. A coppie l’esercizio viene ripetuto per tre volte con l’indicazione, ogni volta, di cambiare compagno di coppia e di cambiare argomentazione. Alla fine del primo esercizio ogni partecipante ha a disposizione tre argomentazioni sviluppate all’improvviso.

    

   Secondo esercizio.

   Tutti partecipanti si mettono in fila e uno per uno si recano sul palcoscenico esponendo una per volta le loro argomentazioni (la prima, poi si rimettono in fila fino ad arrivare al proprio turno di nuovo per eseguire la seconda e così via). Cercano di far durare l’argomentazione il più possibile eseguendola a flusso di pensiero. Fin qui viene utilizzata la lingua madre.

    

   Compito - L’operatore propone ai partecipanti di distillare dalle improvvisazioni verbali proposte tre parole per ogni argomentazione. Ogni partecipante dovrà quindi isolare in totale nove parole. La scelta delle parole da isolare può essere fatta in vari modi. Per esempio per via affettiva (parole che ci piacciono particolarmente o che hanno un particolare significato per la persona che le sceglie) oppure per via utilitaristica (parole che possono servire a qualche cosa). Ad ogni modo una volta fatta la scelta il gruppo avrà distillato 90 parole.

    

   Terzo esercizio.

   Rappresentare fisicamente le parole. L’operatore chiede ai partecipanti di rappresentare fisicamente le parole scelte. La rappresentazione può essere più o meno descrittiva o essere decisamente astratta. Di solito questo punto necessita di svariati tentativi che debbono essere accuratamente supervisionati dall’operatore.

    

   Restituzione in cerchio.

   Ognuno restituisce agli altri in cerchio la rappresentazione delle parole scelte. Le parole vengono indovinate e tradotte nella lingua target (quella ospitante) scrivendole su una lavagna a fogli mobili. Ogni volta che una parola viene individuata tutti i partecipanti in cerchio la pronunciano imitando la forma gestuale inventata per descriverla. Alla fine della sessione di lavoro tutti i partecipanti hanno appreso un buon numero di parole nella lingua target. A quelle parole hanno associato delle azioni fisiche.

    

   Secondo incontro - inizio del lavoro.

   La sessione ha inizio con un esercizio di rilassamento differente da quello eseguito il primo giorno ma ugualmente piuttosto lungo seguito da alcuni esercizi di riscaldamento e micro improvvisazione.

    

   Primo esercizio.

   Recupero del set di parole apprese. In cerchio ogni partecipante esegue parola e gesto e tutti li ripetono fino a quando non viene esaurito il ripasso del set di parole apprese il giorno precedente. Ora tutte le parole e tutti i gesti sono stati riportati alla memoria.

    

   Secondo esercizio.

   L’esercizio deve essere svolto dai partecipanti singolarmente. L’operatore chiede a ognuno dei partecipanti di scegliere all’interno del set di parole del paese ospitante apprese il giorno precedente tre sole parole. L’esercizio consiste nel creare un breve racconto di poche righe incentrato sulle tre parole scelte. Il racconto deve essere pensato in lingua madre ma le parole prescelte debbono comparire nella lingua ospitante. Le parole scelte sono come milestone, intorno a loro si costruisce l’argomentazione. L’esercizio va avanti fino a che tutti quanti non abbiano elaborato un breve testo di senso compiuto. Alla fine dell’esercizio vi è una restituzione pubblica. Il testo viene eseguito da tutti in lingua madre ma con le parole prescelte pronunciate nella lingua ospitante.

    

   Terzo esercizio.

   L’operatore chiede di lavorare sul testo appena eseguito trasformandolo in forma gestuale. Le uniche parole che dovranno rimanere pronunciate a voce saranno le parole nella lingua ospitante.

    

   Restituzione finale.

   Alla fine della sessione di lavoro i partecipanti eseguono una sequenza non verbale dalla quale emergono le parole nella lingua ospitante.

    

   Terzo incontro - inizio del lavoro.

   La sessione ha inizio, al solito, con un esercizio di rilassamento piuttosto lungo (potrebbe essere ripetuto l’esercizio di rilassamento guidato a terra del primo incontro) seguito da alcuni esercizi di riscaldamento e micro improvvisazione.

    

   Primo esercizio.

   Sulla base dell’esercizio detto della Zattera. I partecipanti camminano nello spazio in maniera omogenea e ad ogni incontro tra loro vengono eseguite le azioni fisiche ideate il giorno precedente. In questa maniera vengono riportate alla memoria fisica le strutture sulle quali si è precedentemente lavorato.

    

   Secondo esercizio.

   Si riprendono i mini racconti elaborati il giorno precedente e fissati come sequenze di azioni e parole (nella lingua ospitante). Il lavoro diventa ricorsivo. L’operatore chiede di estrarre da ognuno dei mini racconti altre tre parole che vengono restituite in cerchio e, come accaduto nel primo incontro, indovinate e tradotte nella lingua ospitante. Queste parole hanno già un corrispondente in azione fisica e vengono riassimilate in gruppo e scritte sulla lavagna a fogli mobili. Il vocabolario del gruppo si amplia. Ora tutto il gruppo conosce un gran numero di parole nella lingua ospitante ed è in grado di correlarle tra loro.

    

   Terzo esercizio.

   Il breve racconto elaborato nello scorso incontro viene arricchito con il nuovo set di parole. Alla fine tre azioni, corrispondenti ad altrettante parole vengono sostituite con le parole apprese della lingua ospitante. La complessità aumenta. Comincia a diventare necessaria l’introduzione di regole grammaticali come ad esempio la coniugazione, il genere maschile o femminile, singolare o plurale, l’introduzione di elementari forme morfologiche. In questo momento la presenza dell’insegnante di lingua che interagisce con l’operatore di teatro diventa fondamentale.

    

   Restituzione finale.

   Alla fine dell’ultima sessione di lavoro tutti i partecipanti possono eseguire un breve racconto di poche righe nella lingua ospitante avendo assimilato però oltre al vocabolario del proprio racconto anche gran parte del vocabolario di tutti gli altri racconti.

    

   A distanza di un mese dal laboratorio tutti i partecipanti ricordano con precisione le parole apprese e i testi rappresentati.