EKVATIONER

Nyckelord - Bokstavlig beräkning, monomer, polynomer, operationer mellan monomer och polynomer.

Syfte - Att förstå representationen av monomer och polynomer.

Förutsättningar - Att känna till operationer mellan monomer.

Didaktiskt material - En bunt A4-papper, stora markeringspennor, två olikfärgade tunikor, musik.

Beskrivning - Instruktören delar in gruppen i undergrupper som består av ett lämpligt antal personer enligt de krav som beskrivs härunder. Varje undergrupp bestämmer vilken första ordningens ekvation som ska lösas. Det skulle vara intressant att ha minst två monomer med bokstaven X och två siffror. (T.ex. 3X + 2 = - 4X + 3).

Deltagarna blir monomer och siffror enligt de regler som beskrivs iaktiviteten “Representation av monomer och polynomer”.

När det gäller den enkla representationen av monomer och polynomer, om en ekvation har symbolen = införd, representeras den av en deltagare med ett pappersark, på vilket ett stort likhetstecken är ritat.

När den ekvation som representeras har bestämts löser gruppen den på ett pappersark för att förstå passagerna för att komma fram till det slutliga svaret X = n.

Varje grupp beslutar om en miljö (historisk era, filmgenre, osv) och ett ljudspår.

Lösningen till ekvationen är iscensatt och kännetecknas av miljön och ljudspåret. Föreställningen kräver en tyst scen där varje deltagare kännetecknas av deras sätt att flytta på sig och reagera och operationen sker enligt beskrivningen i “Operationer mellan monomer”-aktiviteten. Under uppträdandet är det avgörande att passagerna i operationen görs en åt gången och mycket tydligt för att låta publiken ta in vad som händer på scenen ur både teatralisk och matematisk synvinkel.

På så sätt spelar den som spelar likhetstecknet en grundläggande roll. Han/hon har rollen att styra trafiken, i vilken ekvationen rör sig från höger till vänster om likhetstecknet eller vice versa, så att tecknen ändras.

Instruktören ger varje grupp cirka 30 minuter för att förbereda teaterframförandet. De presenteras sedan för resten av gruppen som agerar publik och måste se till att stegen utförs korrekt.

Tidsåtgång - Minst 1 timme.

Observationer - Under presentationsfasen är det viktigt att deltagarna har kul när de löser ekvationen. Det är inte nödvändigt att alla steg utförs korrekt. Ett fel i att lösa det kan bli en utgångspunkt för gruppens reflektion att förena varandra med ekvationsreglerna och göra dem till sina egna.